Other Languages

We are looking for volunteers to create videos and translate materials. If you are interested, please let us know!

Haitian Creole

Byenvini nan Little Lambs of Evansville! Magazen Little Lambs of Evansville la pozisyone nan First Presbyterian Church nan 609 Southeast 2nd Street nan Evansville, Indiana. Nou ouvè nan Mèkredi sòti nan 1:00 pm rive 5:00 pm epi nan Samdi sòti 10:00 am rive 12:00 pm epi sou randevou. Ou dwe pran yon randevou pou jwenn yon chèz bebe pou machin. 

Objektif òganizasyon nou an se ede timoun rete an sekirite epi an sante.
Premye fwa ou vizite Little Lambs ou ap gen pou ranpli yon fòm nouvo kliyan ak enfòmasyon w.  Nan premye vizit ou, ou pral resevwa yon kado ki se yon pake daypè gratis.

Pwochen fwa w ap vini nan magazen an, ou dwe itilize koupon/bon acha Little Lambs yo.  Ou kapab benefisye bon acha Little Lambs yo lè w ale nan randevou ak òganizasyon asosye nou yo. Kèk nan asosye nou yo se WIC, Ministè Sante a, ak Klinik Sante ECHO (ECHO Health Clinic).  

Magazen an plen ak atik tankou daypè, savon bebe ak boutèy.  Atik yo gen etikèt sou yo ki di konbyen bon acha w ap bezwen pou peye chak.

Nou pa gen yon liy pou lang. Nou genyen yon entèprèt ki pale Panyòl; èske sa ap ede w?Email: spanish.littlelambs@gmail.com  Kite you mesaj telefòn: 812-425-5262

Marshallese

Karuwainene eok ñan Little Lambs of Evansville! Imōn wia eo an Little Lambs of Evansville ebed iloan Imōn Jar eo an First Presbyterian ilo 609 Southeast 2nd Street ilo Evansville, Indiana. Kim bellok ilo raan in Wenje jen 1:00 awa raelap ñan 5:00 awa jota im Jadede jen 10:00 awa jibbon ñan 12:00 awa raelap im ilo am kōlaajrak ien am itok.Ej aikuj kōlaajrak ien am itok ñan juon jea an wa.

Kōtōbar eo an doulul eo amim ej ñan jibañ an ajiri jab bed ilo uwōta im ejmour.
Ilo ien eo kein kajuon am itok ñan Little Lambs, kwōnaj kanne juon peba an client kāāl kin melele ko am.  Ilo ien eo kein kajuon am itok, kwōnaj loe juon pakij in kāl mweiem ejellok wonnen.

Ilo ien eo juon kwōnaj itok ñan imōn wia eo kwōnaj aikuj kōjerbal peba an Little Lambs ñan kolla wonnen mweiuk.  Ilo ien eo juon kwōnaj itok ñan imōn wia eo kwōnaj aikuj kōjerbal peba an Little Lambs ñan kolla wonnen mweiuk. Jet jikin ko kim ej jerbal ibbeir ekoba WIC, Ra eo an Ejmour, im Jikin Taktō eo an ECHO.  

Elab an lōñ kāl, joob ko an niñniñ im bato ilo imōn wia eo.  Emōj lebol ae mweiuk ko kin jete wonneir kin peba in wia ko.

Ejellok amim lain in ukok kin kajin ko roktak. Ewor juon amim riukok in Kajin Spanish; mennin enaj ke jiban kwe?  Email: spanish.littlelambs@gmail.com or leave a phone message: 812-425-5262

English

-Welcome to Little Lambs of Evansville! The Little Lambs store is located inside First Presbyterian Church at 609 Southeast 2nd Street in Evansville, Indiana. We are open Wednesdays from 1:00 pm -5:00 pm and Saturdays from 10:00 am -12:00 pm. You must have an appointment for help with a car seat.

Our organization’s goal is to help children stay safe and healthy.

The first time you visit Little Lambs you fill out a new client form with your contact information.  Also on your very first visit, you will receive a gift of one package of diapers and a package of wipes for free.
The next time you visit the store you must use Little Lambs vouchers/coupons.  You can earn Little Lambs vouchers by going to appointments with our partner organizations. Some of our partners include WIC, Vanderburgh County Health Department, and ECHO Health Clinics.

The store is full of items such as diapers, baby soap, and bottles.  The items are labeled with how many vouchers they cost.  

We do not have a language line. We have a Spanish speaking interpreter. Would that help you? Email: spanish.littlelambs@gmail.com  or leave a phone message: 812-425-5262